فضای مشترک

۱۲ متر مربع
نمایش اتاق‌

سوییت

۲ نفر تخت دو نفره ۲۴ متر مربع
نمایش اتاق‌

اتاق یک‌ تخته

۱ نفر تخت یک نفره ۱۱ متر مربع
نمایش اتاق‌

اتاق دو تخته

۲ نفر دو عدد تخت یک نفره ۱۶ متر مربع
نمایش اتاق‌